Burmistrz miasta Świebodzice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Będzie można pracować jako Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.

W Urzędzie Miasta brakuje osoby na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. 

W zakres zadań osoby, które chce pracować na tym stanowisku wchodzą takie sprawy jak:

  • opracowanie i wdrażanie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świebodzice,
  • prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków,
  • prowadzenie Gminnego Punktu obsługi mieszkańców w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze”,
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, kontroli oraz postępowań w sprawach związanych z gromadzeniem i odprowadzeniem ścieków bytowych oraz spraw związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji,
  • przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć,
  • przygotowanie projektów uchwał i projektów zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach mieszczących się w zakresie zadań własnych Wydziału,
  • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia,
  • przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych w zakresie wydanego upoważnienia przy przetwarzaniu zbiorów prowadzonych przez Wydział.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 11 lipca 2022 roku, do godz.: 15:00, do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na adres: Urząd Miejski – Sekretariat, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Podinspektor – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego”.