Gmina Świebodzice informuje, że rozpoczyna kontrole danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Władze będą sprawdzać ilość zamieszkałych osób, zgłoszonych na danej nieruchomości w Świebodzicach.

Osoby, które próbowały oszukiwać na deklaracjach śmieciowych muszą mieć się na baczności. Od 1 grudnia 2021 roku sprawdzana będzie zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Gmina zauważyła, że istnieją pewne luki. Niektórzy specjalnie nie dopisują kolejnych osób zamieszkałych do śmieci, aby zaoszczędzić. Inni natomiast nie aktualizują zmian, które zaszły w ilości osób w budynku. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, mieszkańcy będą wzywani do udzielenia wyjaśnień. Zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie czternastu dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, należy wszelkie deklaracje uaktualnić w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Gmina Świebodzice apeluje do wszystkich mieszkańców, aby zgłosić wszelkie zmiany przed grudniem, aby później nie być wzywanym osobiście do urzędu. Jest to obowiązek, w przypadku zmiany adresu zamieszkania, narodzin dziecka lub zgonu któregoś członka rodziny.  

Jak zgłosić deklarację?

Deklaracje można złożyć w trzech możliwych formach. Pierwsza z nich to opcja elektroniczna po przez skrzynkę podawczą ePUAP, podpisaną profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inną możliwością jest złożenie papierowe za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 58-160 Świebodzice. Można także udać się osobiście do Wydziału Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pokój numer 2).